Untitled, Beijing, 2015-16


Untitled, Beijing, 2015 - 16


Untitled, Beijing, 2015-16


Yu Yuechao, Beijing, 2015-16


The Li Family, Beijing, 2015-16


Deersan, Beijing, 2015-16


Tan Yunfei, Beijing, 2015-16


Xu Rui, Beijing, 2015-16


Mr Li, Beijing, 2015-16


Lucia and her family, Beijing, 2015-16

Untitled, Beijing, 2015-16

Mrs and Mr Zhou, Beijing, 2015-16


Baihe and Zao, Beijing, 2015-16


Mr and Mrs Guo, Beijing, 2015-16


Wu Qiuping, Beijing, 2015-16


Untitled, Beijing, 2015-16


Mu, Beijing, 2015-16


Zeng Mei Hui Zi, Beijing, 2015-16


Untitled, Beijing, 2015-16


Duoduo and Yiming, Beijing, 2015-16


Lao Nian Er, Beijing, 2015-16


Zeng Qianrong, Zhang Shuyun, Zeng Xingming, Liao Zhixin, Beijing, 2015-16